Algemene voorwaarden

Art. 1 - Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden
1.1 Deze Nederland ICT Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert.
1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van inkkop- of andere voorwaarden van klnat wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en klant treden in dat geval in overleg methet doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

ยป Download de complete Algemene Voorwaarden